Stærke individer i et bæredygtigt fællesskab.

Foreningen Fridag

Bank Sparekassen Kronjylland, reg.nr. 9395 kontonr. 0012828632

Indbetalinger fra udlandet IBAN: DK7893950012828632 - SWIFT: KRONDK22

Postadresse Fridag, c/o Ambjørn Happy, Vilh. Bergsøes Vej 31, 2tv. 8210 Aarhus V.

Kontakt os

Vedtægter for Foreningen Fridag

§1 Navn
Foreningens navn er Foreningen Fridag – Kærlighed er den højeste oplysning.
Foreningens navn i daglig tale er Fridag.
CVR: 39335956

§2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Postadressen er hos bestyrelsens kassér.

§3 Formål
Foreningen er almenvelgørende og folkeoplysende. Foreningens formål er udbrede bevidsthed om kærlighed, fællesskab og frihed til enhver uanset religiøs, national eller kulturel baggrund.

§4 Medlemskab
Enhver kan blive optaget som medlem, hvilket giver adgang til foreningens aktiviteter.

§5 Kontingent
Der ifalder medlemmer at betale et kontingent hvis størrelse bestyrelsen fastsætter.

§6 Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af højest 3 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende. Stifterne udpegede foreningens første bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand der også er kassér. Dette sker på det førstkommende bestyrelsesmøde hvert år efter 1. januar eller ved behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden er til stede. Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal.

§7 Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand når det gælder bankforhold, myndigheder og økonomisk bindende aftaler. Formanden hæfter personligt for økonomiske engagementer som er indgået uden den øvrige bestyrelses viden og accept. Bestyrelsen tegner foreningen i øvrigt, og alle kan udtale sig frit om Fridag.

§8 Foreningens regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen godkender regnskabet for det foregående år inden den 1. maj hvert år. Formanden påser, at der føres regnskab i fornødent omfang.

§9 Foreningens midler
Foreningens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål. Foreningens midler kan på intet tidspunkt gå tilbage til stifterne. Et eventuelt overskud kan - efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering - kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, §3.

§10 Forenings forpligtelser
For Foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, se dog §7.

§11 Ændringer af vedtægter
Ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af foreningen kan med flertal besluttes af bestyrelsen. I tilfælde af foreningens opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle nettoformue til beslægtede formål som nævnt under §3.

§12 Foreningens grundkapital
Foreningens grundkapital udgør ved stiftelsen 200 kr. skænket af stifterne.

Reviderede vedtægter således vedtaget på generalforsamling 26. marts 2018 i Aarhus.

Ambjørn Happy, Aarhus, formand

Lita Domino, Aarhus, medlem

Fridag Kontakt os Vedtægter© fridag.org Århus, CVR 39335956